Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi

Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi        Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.

        Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników.

        Najczęstszymi przyczynami zagrożeń i pożarów z tego tytułu jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego związanego z eksploatacją tych urządzeń.


    Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe.

        Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę czy:

+ przewód kominowy nie jest zatkany,

+ nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej obudowy komina, drzwiczek przewodów kominowych i kanałów przełazowych,

+ do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,

+ odległość palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm,

+ rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia przez palne stropy, ściany lub dachy,

+ paleniska do przewodów kominowych i wentylacyjnych są odpowiednio zainstalowane,

+ przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.


        Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

+ od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,

+ od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,

+ od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu.

        Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.


    Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan

        Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki:

+ w każdym budynku wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji, niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,

+ odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (grzejniki, piece itp.) oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie powinna wynosić co najmniej 1,0 m,

+ jeżeli butle umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ścianie szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory zabezpieczone siatką,

+ butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.,

+ temperatura pomieszczeń, w którym mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35°C,

+ butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu,


        Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

+ szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,

+ pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,

+ kotłowniach,

+ garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach,


            Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

+ pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć,

+ jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia,

+ po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,


        Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają one opary gazu.


            Urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji

        Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu, materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwie działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

+ zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,

+ ustawić grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach,

+ nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy (z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),

+ osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,

+ niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.,

+ należy stosować się do poleceń producenta, odnoście użytkowania i konserwacji,

+ nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bez izolacji


 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Zegar
 
Na czasie
 
Licznik odwiedzin
 
Liczniki na bloga
 
Stronę odwiedziło już 19923 odwiedzający (43543 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=